• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Ceredigion County Councillor

Helpwch ni i'ch Helpu chi - Ein sgwrs barhaus / Help us to Helpyou - Our ongoing conversation

Annwyl aelod
 
Helpwch ni i’ch Helpu chi – “Ein sgwrs barhaus”
 
Mae’r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn cynnal sgwrs gyda thrigolion ynglŷn â sut allwn ni roi llais iddynt o ran cryfhau ein cymunedau a dylunio ein gwasanaethau yn y dyfodol.  Rydym yn gofyn i bobl wylio fideo gwybodaeth byr cyn ateb rhai cwestiynau mewn arolwg.  Mae’r holl wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor trwy ymweld â’r dudalen ‘Ymgynghoriadau’ neu trwy ddilyn y ddolen isod:
 
 
Mae croeso i unigolion gysylltu â 01545 570881 os byddant yn dymuno derbyn y wybodaeth mewn unrhyw fformat arall neu am gopi papur o’r arolwg.
 
Byddwn yn ddiolchgar dros ben pe byddech yn barod i hyrwyddo’r ymgyrch yn eich ardal leol os gwelwch yn dda.
 
Yn gywir
 
Diana
 
 
Help us to Help you – “Our ongoing conversation”
 
The Council is currently holding a conversation with residents about how we can give them a voice in strengthening our communities and shaping our services in the future. We’re asking people to watch a short information video before answering some survey questions. All the information is available on the Council's website by visiting the 'Consultations' page or by following the link below:
 
 
Individuals are welcome to contact 01545 570881 if they would like to receive the information in another format or for a paper copy of the survey.
 
I would be very grateful if you would be prepared to promote the campaign in your local area please.
 
Yours sincerely
 
Diana
 
Diana Davies 
Rheolwr Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus/Future Generations and Public Services Board Manager
 
Gwasanaeth Cefnogi Polisi/Policy Support Service
Cyngor Sir CEREDIGION County Council
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA
Ffon /Tel: 01545 574003
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 • Hits: 60