• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator
 • Hits: 319812

Borth Community Council

Borth Community Council

CYNGOR CYMUNED Y BORTH COMMUNITY COUNCIL

BYDD CYNGOR CYMUNED Y BORTH YN CYNNAL CYFARFOD O BELL O DAN GANLLAWIAU LLYWODRAETH LLES AC UN LLAIS CYMRU AR DYDD LLUN 1 MEHEFIN 2020 AM 7 O’R GLOCH
 
Cysylltwch â'r Clerc trwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os oes unrhyw aelod o'r cyhoedd am ymuno yn y cyfarfod.
 
 
AGENDA
 
 
1.         YMDDIHEURIADAU
2.         CYFRANOGIAD Y CYHOEDD
3.         DATGANIAD DIDDORDEB
4.         COFNODION CYFARFOD MISOL 11 MAI 2020
5.         MATERION YN CODI
6.         GOHEBIAETH
7.         CYFRIFON
8.         CYNLLUNIO
9.         PRYDLES Y PARC CYCHOD
10.       TAL CYNGHORWYR
11.       BUSNES Y CADEIRYDD
12.       CYFRIFOLDEBAU CYNGHORWYR
13.       ADRODDIAD CYNGHORYDD SIR
14.       Y CYFARFOD NESAF A MATERION AR GYFER Y’R AGENDA
 
 
 
FOLLOWING GUIDELINES SET OUT BY ONE VOICE WALES AND WELSH GOVERNMENT BORTH COMMUNITY COUNCIL WILL BE HOLDING A REMOTE MEETING ON MONDAY 1st JUNE AT 7PM.
 
Any members of the public wishing to attend the meeting please contact the Clerk by e-mail on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
 
AGENDA
 
 
1.         APOLOGIES
2.         PUBLIC PARTICIPATION
3.         DECLARATION OF INTERESTS
4.         MINUTES OF THE MONTHLY MEETING HELD ON 11 MAY 2020
5.         MATTERS ARISING
6.         CORRESPONDENCE           
7.         ACCOUNTS
8.         PLANNING
9.         BOAT PARK LEASE
10.       REMUNERATION FOR COUNCILLORS
11.       CHAIRMANS BUSINESS
12.       COUNCILLORS RESPONSIBILITIES
13.       COUNTY COUNCILLOR REPORT
14.       NEXT MEETING AND MATTERS FOR AGENDA
 
 
 • Hits: 53

Ceredigion County Council

Ceredigion County Council Information

Please Note

The Civic Amenity Site in Glan yr Afon will be closed from Monday 23rd March  until further notice.


Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor 23 Mawrth 2020

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar ynysu cymdeithasol mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19, mae swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion ar gau i’r cyhoedd.

Mae mwyafrif y staff swyddfa nawr yn gweithio o adref er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff, yn ogystal ag i atal lledaeniad Coronafeirws. Nid yw’r Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid felly yn medru rhoi eich galwad trwyddo i’r swyddog priodol. Efallai y byddwn yn gofyn am eich manylion, cymryd neges a gofyn i’r swyddog priodol eich ffonio yn ôl. Gobeithio eich bod yn deall y drefn yma yn y cyfnod heriol rydym ynddi a diolchwn i chi am eich amynedd.

Mae dros 800 o alwadau wedi cyrraedd Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid heddiw yn unig. Dyma nifer uchel ofnadwy o alwadau gyda cyn lleied o staff. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ymateb i'ch ymholiadau cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, gall fod peth oedi gan ein bod ni yn derbyn nifer uchel iawn o ymholiadau ar hyn o bryd.

Medrwch gael diweddariadau rheolaidd ar wefan y Cyngor yma: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Hefyd, gallwch ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy Facebook, Trydar ac Instagram.

Os ydych angen cysylltu â’r Cyngor, gallwch wneud hynny drwy'r Ganolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01545 570 881 neu drwy e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Linc ar-lein: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/coronafeirws-cysylltu-a-r-cyngor/

 

Coronavirus: Contacting the Council 23rd March 2020

Following the Government’s advice in relation to social distancing in response to Coronavirus COVID-19, Ceredigion County Council offices are closed to the public.

The majority of our office based staff are now working from home to ensure the safety and well-being of our employees, as well as preventing the spread of Coronavirus. The Customer Services Contact Centre are therefore unable to directly transfer to the relevant officer. We may ask for your details, take a message and ask the relevant  officer to call you back. We hope you understand this way of working in these challenging times and we thank you for your patience.

There have been over 800 calls to our Customer Services Contact Centre today. This is a record number with limited staff. We will do our utmost to respond to your queries at the earliest possible opportunity. However please note that that there may be some delay as we are receiving an unprecedented number of enquiries at present.

Regular updates are provided on the Council website at: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus. You can also keep up to date via Facebook, Twitter and Instagram.

If you need to contact the Council, you can to do so by contacting the Customer Services Contact Centre on 01545 570 881 or e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Online Link: http://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/coronavirus-contacting-the-council/

Datganiad i'r Wasg

Press Release

Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

03 Ebrill 2020

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Casgliadau Gwydr wrth Ymyl y Ffordd: Er mwyn cefnogi ein timau casglu gwastraff yn ystod y cyfnod heriol hwn, gofynnir yn garedig i drigolion beidio â chyflwyno jariau a photeli gwydr i’w casglu os ydynt yn gallu storio eu gwydr am y tro. Gwneir y cais hwn gyda’r bwriad o leihau’r pwysau ar y tîm casglu gwastraff a helpu ymdrechion i gadw’r gwasanaethau casglu gwastraff bagiau duon, gwastraff bwyd a bagiau ailgylchu clir yn ogystal â Chynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP). Os nad oes gan drigolion le i gadw eu jariau a’u poteli gwydr, byddant yn gallu parhau i gyflwyno eu bocs gwydr ar eu diwrnod casglu gwydr dynodedig.

Helpwch i Ddiogelu ein Staff: Rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith er mwyn diogelu ein staff yn ystod y cyfnod hwn. Gallwch helpu drwy wneud y canlynol:

 • Rhoi eich gwastraff personol, megis hancesi papur a chadachau glanhau tafladwy yn eich bag du a chlymu’r bag.
 • Clymu bag sbwriel ychwanegol o amgylch eich holl wastraff bag du yn ystod y cyfnod hwn.
 • Dim ond cyflwyno gwastraff cartref y mae gwir angen i chi gael gwared arno yn ystod y cyfnod hwn; rydym yn gwybod ei bod hi’n demtasiwn mawr i ddefnyddio’r amser hwn i gael cliriad mawr, ond cofiwch feddwl am ein criwiau casglu gwastraff sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod casgliadau yn parhau i gael eu cynnal, nid nawr yw’r amser i ychwanegu at eu llwyth gwaith. 
 •        Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod yn amau bod gennych Covid-19 neu oherwydd eich bod wedi cael cadarnhad o hynny, peidiwch â rhoi gwastraff personol (megis hancesi papur neu gadachau glanhau tafladwy) allan i’w gasglu am o leiaf 3 diwrnod. Er enghraifft, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich gwastraff i fod i gael ei gasglu fore dydd Iau, gellir rhoi’r bag hwnnw allan i’w gasglu ar fore dydd Iau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich casgliad ar ddydd Mercher, byddai angen i chi gadw’r bag hwnnw tan eich diwrnod casglu ar yr wythnos ganlynol. Dyma’r cyngor gan y llywodraeth a’i nod yw atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo i eraill.

Sachau Ailgylchu Clir a Leinwyr Cadi Bwyd: Mae cyflenwadau o fagiau ailgylchu clir a leinwyr cadi bwyd wedi cael eu dosbarthu i amrywiol leoliadau yng Ngheredigion. Defnyddiwch y rhain yn gynnil a chymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig. Dylid ond ymweld â’r safleoedd hyn pan fo hynny’n angenrheidiol ac yn rhan o siwrnai hanfodol arall. Dylid dilyn protocolau cadw pellter cymdeithasol yn llym. 

Mannau casglu Bagiau Ailgylchu Clir a Leiniwyr Cadi Bwyd (yn amodol ar argaeledd):

 • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa a Neuadd y Sir, Aberaeron
 • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth
 • Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan
 • Llyfrgell Aberteifi

Mae Safleoedd Gwastraff Cartref yn parhau i fod ar gau, ac mae Casgliadau Gwastraff Cartref Swmpus a Gwastraff Gardd wedi’u hatal am y tro.

Diolch yn fawr iawn i chi - trigolion Ceredigion: Mae ein timau casglu gwastraff yn ddiolchgar iawn am y nifer fawr o negeseuon o ddiolch a chefnogaeth y maent yn eu derbyn. Yn rhan o Caru Ceredigion, gallwn barhau i weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod ein gwastraff yn cael ei drin yn y ffordd orau bosib yn ystod y cyfnod anodd hwn. Parhewch i wneud y peth iawn gyda’ch gwastraff!

Cofiwch, gallwch wirio dyddiad eich casgliad gwastraff gan ddefnyddio’r adnodd chwilio Cod Post ar wefan y Cyngor, www.bit.ly/ChwilioCodPost, lle gellir hefyd lawrlwytho’r calendrau casglu gwastraff newydd ar gyfer 2020-2022.

DIWEDD

Llun: Aelod o griw gasglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn anrheg hael o’r galon gan un o drigolion Ceredigion.

Linc ar-lein: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/coronafeirws-diweddariad-ynglyn-a-r-gwasanaethau-gwastraff/

 

Coronavirus: Update to the Waste Services

03 April 2020

With the ongoing situation of the Coronavirus, here is the latest update regarding Waste Services provided by Ceredigion County Council.

Kerbside Glass Collections: To help support our waste collection teams during this challenging period, residents are kindly asked not to put their glass bottle and jars out for collection if they are able to store their glass for the time being. This request is made with a view of reducing pressure on the team and help efforts to retain the kerbside collection of black bag waste, food waste and clear recycling bags as well as Absorbent Hygiene Products (AHP). If residents have no space to store their glass bottles and jars, they will still be able to put their glass collection box out for collection on their designated glass box collection day.

Please Help Protect Our Staff: We have put in place additional measures to protect our staff at this time. You can help in the following ways:

 •        Place all personal waste, such as used tissues and disposable cleaning cloths in your black bag and tying the bag.
 •        Double bag all your black bag waste during this period.
 •        Only presenting domestic waste for collection that you absolutely need to dispose of during this period; we know that it’s very tempting to use this time to have that big clear out but please spare a thought for our waste collection crews who are working hard to make sure collections are still being carried out, now is not the time to add to their workload.
 •        If you are self-isolating with confirmed or suspected Covid-19. Do not place personal waste (such as used tissues and disposable cleaning cloths) out for collection for at least three days. As an example, if you have filled/tied a bag on a Monday and your collection is due on a Thursday, that bag can be put out for collection on Thursday morning. However, if you have filled/tied a bag on a Monday and your collection is due on a Wednesday, you would need to hold onto that bag until your collection day the following week. This is the advice from government designed to prevent transmission of the virus.

Clear Recycling Sacks and Food Caddy Liners: Stocks of clear recycling bags and food waste caddy liners have been delivered to various locations in Ceredigion. Use sparingly and do not stockplie. Visits to these sites should only be undertaken when necessary and as part of an other essential journey. Social distancing protocols should be strictly applied.

Clear Recycling Sacks and Food Caddy Liners collection points (subject to availabilty):

 •        Outside the Council Offices at Penmorfa and County Hall, Aberaeron
 •        Outside the Council Offices at Canolfan Rheidol, Aberystwyth
 •        Lampeter Library
 •        Cardigan Library

Household Waste Sites, Bulky Household and Garden Waste Collections remain suspended at this time.

A big thank you to you – the residents of Ceredigion: Our waste collection teams are very grateful for the numerous messages of support and thanks they are receiving. As part of Caru Ceredigion, we can continue to work together to ensure that our waste is dealt with in the best way possible during this difficult time. Please continue to do the right thing with your waste!

Remember, that you can check your waste collection date by using the Post Code search on the Council’s website, www.bit.ly/postcodesearch, where the new waste collection calendars for 2020 – 2022 can also be downloaded.

ENDS

Online Link: https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/coronavirus-update-to-the-waste-services/

 

 

Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

01 Ebrill 2020

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd. 

Y rhannau sydd wedi cau dros dro yw;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Aberteifi
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – Ceinewydd
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aber-porth
 • Ceinewydd - Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd - Cwmtydu

I weld map o'r lleoliadau hyn, ewch i wefan y Cyngor yma: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/  

Bydd y llwybrau cyhoeddus yn cael eu cadw ar gau nes yr ystyrir nad oes angen cau mwyach er mwyn atal, amddiffyn rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd cyhoeddus i fynychder neu ledaeniad yr haint gyda'r coronafeirws.

Ar hyn o bryd mae gweddill rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Ceredigion yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio. Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n mynd i gefn gwlad yn ystod y cyfnod hwn i wneud hynny'n gyfrifol, yn barchus ac i ddilyn cyngor y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol wrth wneud un math o ymarfer corff bob dydd.

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd gadw draw o leoliadau a llwybrau a allai fod yn brysur sy'n pasio yn agos at dai, gerddi ac iardiau ffermydd. Rhaid i breswylwyr ddefnyddio eu cymdogaeth ar yr adeg hon a pheidio ⠴heithio i leoliadau eraill at y diben hwn.

 

Mae diweddariadau rheolaidd ar y sefyllfa yng Ngheredigion ar wefan Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy Facebook, Twitter ac Instagram.

 

Sections of Ceredigion Coastal Path temporarily closed

01 April 2020

Sections of the Ceredigion Coast Path have been temporarily closed in the interest of public health. 

The sections that have been closed temporarily are;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Cardigan
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – New Quay
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aberporth
 • New Quay - Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd - Cwmtydu

A map of these locations can be seen on the Council’s website here: http://www.ceredigion.gov.uk/resident/coast-countryside/

The public paths will be kept closed until it is considered that closure is no longer necessary to prevent, protect against, control or provide a public health response to the incidence or spread of infection with the coronavirus.

The remainder of Ceredigion’s Public Rights of Way network currently remains open for the public to use. However, we are strongly urging everyone who is accessing the countryside during this period to do so responsibly, respectfully and to follow Government advice on social distancing when undertaking one form of daily exercise.

We are asking the public to keep away from potentially busy locations and paths that pass in close proximity to houses, gardens and farmyards. Residents must make use of their immediate locality at this time and not travel to other locations for this purpose.

 

Regular updates on the situation in Ceredigion are provided on the Council website: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus. You can also keep up to date on Facebook, Twitter and Instagram.


Covid-19 Grants for Businesses in Wales linked to Non-Domestic Rates (NDR).

Scheme Guidance Document.

As part of the fiscal stimulus package to support businesses in Wales through the Covid-19 pandemic, Welsh Ministers have introduced two non-repayable grant instruments that are linked to non-domestic properties. Throughout the following, the term ‘properties’ should be taken to refer to hereditaments recorded on the non‑domestic rating list for Wales.
 
The aim for both grant schemes is to get financial support to eligible businesses and not-for-profit organisations as soon as possible to help them remain viable.
 
Local authorities have indicated their willingness to support the response and recovery effort by administering these grants in Wales alongside enhanced year-long rates relief for certain retail, leisure and hospitality businesses who qualify for 2020‑21.
 
This document provides guidance about the operation and delivery of the NDR-linked Covid-19 grants.  The expanded rates relief scheme is covered by a separate guidance document.
 
Both Grant Schemes will only apply to properties that were on the NDR rating list on 20 March 2020.  If the ratepayer is not on the list at this date, it will be at the discretion of the individual local authority as to whether the business should be eligible for a grant.

The decision to provide the grant ultimately lies at the discretion of the local authority and should be based on the overriding principle of the scheme of providing support to businesses negatively impacted.

Grant 1
 
A grant of £25,000 is being made available for retail, leisure and hospitality businesses occupying properties with a rateable value of between £12,001 and £51,000.
 
It is estimated that there are up to 8,500 eligible properties in Wales, entailing a fund of around £214m.
 
The Welsh Government has produced guidance for expanded Covid-19 rates relief for occupied retail, leisure and hospitality properties[1].
 
That guidance lists the properties that will benefit from the relief as being wholly or mainly used:
 • As shops, restaurants, cafes, drinking establishments, cinemas and live music venues 
 • For assembly and leisure
 • As hotels, guest and boarding premises and self-catering accommodation.
 
The guidance provides a detailed list of the hereditaments that are eligible under the above categories.  It also provides a list of hereditaments that are not eligible.  The relief is available to not-for-profit organisations occupying eligible properties, e.g. charity shops, including those already eligible for partial mandatory relief on those properties.
 
In administering Grant 1, the Welsh Government and the administering local authorities will apply very similar eligibility definitions for qualifying retail, leisure and hospitality hereditaments.
 

As of 20 April 2020, in relation to self-catering accommodation, properties will not be eligible for grant unless the following criteria are met:

 • The self-catering accommodation can produce two years of trading accounts directly preceding the current financial year of the business
 • The self-catering accommodation must actually have been let for a period of 140 days or more in the financial year 2019-20
 • The self-catering accommodation business must be the primary source of income for the owner (minimum threshold is 50%).

Local authorities have full discretion to request and examine trading business accounts, booking lists and self-assessment tax returns submitted to HMRC for the financial year ending 31 March 2019 if additional evidence is required to demonstrate that this criteria is met.  In cases where local authorities have decided to request additional evidence and the evidence shows that the scheme criteria are not met, local authorities are required to withhold payment of grant.

In addition, a small number of exclusions will apply, based on the Welsh Government’s guidance for Permanent Small Business Rates Relief Scheme for Wales (2019)[2].  These exceptions include:

 • Hereditaments occupied by a council, a police and crime commissioner, or the Crown
 • Beach huts
 • Hereditaments used exclusively for the display of advertisements, parking of motor vehicles, sewage works or electronic communications apparatus (e.g. ATMs).

The multiple property restriction which applies to the Small Business Rates Relief scheme does not apply to Grant 1. All properties fulfilling the eligibility criteria will be able to access the grant funding.

Each local authority will use the criteria and guidance outlined above to identify qualifying businesses in their area based on information they already hold from administering the NDR system.  Each local authority will then:

 • Notify each qualifying business in their area of their eligibility for a grant (either in writing – electronically, by post or both – or via press notice including distribution via digital and social media communication channels)
 • Collect any additional information required from that business to enable processing and payment of the grant (eg. bank account details where these are not already held through pre-existing systems)
 • Pay the grant to the eligible recipient business, preferably via direct transfer to their bank account.

Recognising the unprecedented need for pace of delivery, the Welsh Government will release funds to each local authority to enable them to award grants.  An initial, advance payment will be made and thereafter local authorities will draw down funds in further tranches from the Welsh Government as the grants are deployed.  The funding arrangements will be set out in grant offer letters to authorities.

Local authorities will retain appropriate records of grant payments made and will report these to the Welsh Government in a format and on a frequency to be agreed.

Grant 2

A £10,000 grant to all businesses eligible for small business rates relief (SBRR) in Wales with a rateable value of £12,000 or less.  It is estimated that there are up to 63,500 eligible properties in Wales, entailing a fund of around £635m.

The multiple property restriction applied to the Small Business Rates Relief scheme applies to this grant. Therefore the same ratepayer may only receive the grant for a maximum of two properties in each local authority.

As of 20 April 2020, in relation to self-catering accommodation, properties will not be eligible for grant unless the following criteria are met:

 • The self-catering accommodation can produce two years of trading accounts directly preceding the current financial year of the business
 • The self-catering accommodation must actually have been let for a period of 140 days or more in the financial year 2019-20
 • The self-catering accommodation business must be the primary source of income for the owner (minimum threshold is 50%).

Local authorities have full discretion to request and examine trading business accounts, booking lists and self-assessment tax returns submitted to HMRC for the financial year ending 31 March 2019 if additional evidence is required to demonstrate that this criteria is met.  In cases where local authorities have decided to request additional evidence and the evidence shows that the scheme criteria are not met, local authorities are required to withhold payment of grant.

                                                                                                  
Each local authority will use these criteria to identify qualifying businesses as of 20 March 2020 in their area, based on information they already hold from administering the NDR system and SBRR scheme.  Each local authority will then:
 
 • Notify each qualifying business in their area of their eligibility for a grant (either in writing – electronically, by post or both – or via press notice including distribution via digital and social media communication channels)
 • Collect any additional information required from that business to enable processing and payment of the grant (eg. bank account details where these are not already held on pre-existing systems)
 • Pay the grant to the eligible recipient business, preferably via direct transfer to their bank account.

All childcare providers that currently receive 100% Small Business Rates Relief should receive the £10,000 grant.

Recognising the need for pace of delivery, the Welsh Government will transfer funds to each local authority to enable them to award grants.  An initial, advance payment will be made and thereafter local authorities will draw down funds in further tranches from the Welsh Government as the grants are deployed in line with the schedule set out in grant offer letters.

Local authorities will retain appropriate records of grant payments made and will report these to the Welsh Government in a format and on a frequency to be agreed.

Welsh Government
Version Control: FINAL 1.3
Updated: 17/04/20
 • Hits: 78

Borth Carnival 2020

Borth Carnival has been cancelled, but some activities may be allowed to take place, following the covid 19 precautions to keep safe. Details will follow or look on facebook for posts   

 

 
 
 • Hits: 530

Borth Arts Group

 

 

Borth Arts FaceBook

 

Forthcoming exhibitions and events

2020

 

 • Hits: 377