• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Croeso / Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator

 

 • Hits: 332326

Borth Community Council: Cyngor Cymuned Y Borth

 

Borth Community Council Clerk & Councillors 2020/21

Borth Community Hall Childrens Playground.

Will remain closed for safety reasons untill further notice.

Thank You.

 Borth Community Council 05/10/2020

FREE WELSH LESSONS

Bore da bawb!
 
The Eisteddfod is running a scheme offering free Welsh lessons to learners in Ceredigion and are looking for nominations. Do you know anyone from the Borth who would be interested?
 
Diolch, Esther 
Esther Prytherch 
07968 593078 
 

 

 • Hits: 663

A-Level Geography Coursework 2020

Hi,

I’m a student at Shrewsbury Sixth Form College and currently starting my coursework. The focus of my coursework is how successful coastal management has been in Borth.

I am emailing you to ask whether it would be possible to send you an online public opinion survey including questions based on the effects coastal management has had on the public and whether it has had a positive or negative impact on their daily lives.

Would it be a possibility if I sent you my survey and for you to post it on your Borth Community Website and Borth Community facebook page?

During normal circumstances I would have done this survey in person and asked the questions face to face, however because of Covid-19 this increases the risk and therefore it would be unsafe to do so.

Thank you for doing this for me, I really appreciate it. Attached below is a link to the questionnaire:

Borth Questionnaire

Many thanks, 

Ollie Sidaway 

I look forward to hearing back from you.

 

 • Hits: 13

Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council

 • Hits: 27

Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council

Datganiad i’r Wasg Press Release

 

Mae hwn yn ddatganiad i’r wasg dwyieithog. Sgroliwch lawr ar gyfer y fersiwn Saesneg. / This is a bilingual press release. Scroll down for the English version.

Cyhoeddi cyfnod atal byr o bythefnos i Gymru

20 Hydref 2020
 
Bydd cyfnod atal byr am bythefnos yn dod i rym yng Nghymru, er mwyn lleihau lledaeniad y coronafirws.
 
Yn dilyn cyngor gwyddonol, bydd set o fesurau a chamau gweithredu yn cael eu cyflwyno i ymateb i'r firws wrth iddo barhau i ledaenu ledled Cymru. Mae'r cyfnod atal byr a llym yn becyn o fesurau i dorri cadwyn yr haint yn ein cymunedau. Bydd y cyfyngiadau ar waith rhwng 6pm 23 Hydref 2020 a hanner nos 08 Tachwedd i mewn i 09 Tachwedd 2020.
 
Bydd lleihau cymysgu cymdeithasol yn lleihau lledaeniad y firws ac yn ei dro niferoedd positif o’r coronafeirws a rhif yr ‘R’. Dyma ein cyfle i ddod â niferoedd y coronafirws i lawr yn ein sir a’r wlad. Ar yr amod ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan, dyma'r egwyl sydd ei hangen i'n cael ni trwy'r gaeaf hwn a'r coronafirws.
 
Bydd gofyn i bawb yng Nghymru aros gartref. Mae mesurau a chamau gweithredu eraill sy’n dod i rym am 6yh ar 23 Hydref yn cynnwys:
 
 • Rhaid i bawb aros adref, oni bai am ddibenion cyfyngedig iawn, megis ar gyfer ymarfer corff yn yr awyr agored.
 • Rhaid i bobl weithio o adref lle bynnag y bo modd.
 • Rhaid i bobl beidio ag ymweld ag aelwydydd eraill na chwrdd â phobl eraill nad ydyn nhw’n byw gyda nhw y tu mewn na tu allan.
 • Gall oedolion sy'n byw ar eu pennau eu hunain a rhieni sengl fod mewn aelwyd gydag un tŷ arall i gael cefnogaeth.
 • Rhaid i bob busnes manwerthu heblaw bwyd, lletygarwch, gan gynnwys caffis a thafarndai gau (oni bai eu bod yn darparu gwasanaeth cludfwyd neu ddosbarthu).
 • Rhaid i’r holl wasanaethau cyswllt agos, fel trinwyr gwallt a harddwch gau.
 • Rhaid i bob busnes digwyddiadau a thwristiaeth, fel gwestai gau.
 • Bydd ysgolion cynradd yn agor ar ôl yr hanner tymor, ddydd Mawrth 03 Tachwedd. Bydd Ysgolion Uwchradd hefyd yn ailagor ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 ac 8 yn unig. Darperir dysgu ar-lein i flynyddoedd 9 i 13. Bydd disgyblion yn gallu dod i mewn i ysgolion i sefyll arholiadau.
 • Bydd Addysg Uwch yn parhau gyda chyfuniad o ddysgu wyneb-yn-wyneb ac ar-lein. Gofynnir i fyfyrwyr aros lle maen nhw a pheidio â dychwelyd adref.
 • Darperir Addysg Bellach ar-lein, gan gynnwys Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT).
 • Bydd Canolfannau Cymunedol, Llyfrgelloedd a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff yn cau.
 • Caniateir i chi adael eich cartref ar gyfer ymarfer corff.
 
Fel sydd eisoes yn ei le yng Ngheredigion, mae Cartrefi Gofal Preswyl ar gau i ymwelwyr ac ymweliadau nad ydynt yn. Mae’r Canolfannau Hamdden a Pyllau Nofio hefyd ar gau. Bydd Gwasanaeth Cofrestru’r Cyngor yn parhau i fod ar gael yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth, trwy apwyntiad yn unig.
 
Gellir gweld y gefnogaeth sydd ar gael ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan Llywodraeth Cymru, gov.wales.
 
Cadwch hyd braich i leddfu’r baich. Trwy wneud hyn, byddwn yn amddiffyn iechyd a lles ein rhai mwyaf agored i niwed, gan gynnwys gwasanaethau gofal i'r henoed a'r rhai y mae eu cyflyrau meddygol yn eu gwneud mewn perygl arbennig o COVID-19. Byddwn yn amddiffyn y ddarpariaeth addysg mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion. Byddwn yn cefnogi'r economi leol i oroesi misoedd y gaeaf.
 
Gyda'n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.
 
 

Two week fire break lockdown announced for Wales

20 October 2020
A two week fire break lockdown will come into force in Wales, to reduce the spread of the coronavirus.
 
Following scientific advice, a set of measures and actions will be introduced to respond to the virus as it continues to spread across Wales. The short and strict fire break is a package of measures to break the chain of infection in our communities. The restrictions will be in place from 6pm, 23 October 2020 until midnight 08 November into 09 November.
 
Reducing social mixing will reduce the spread of the virus and in turn the R number. This is our opportunity to bring the numbers of the coronavirus down in our county and country. Provided we all play a part, this will be the break that is needed to get us through this winter and the coronavirus.
 
Everyone in Wales will be required to stay at home. Other measures and actions that come into force at 6pm, 23 October include:
 • People must stay at home, except for very limited purposes, such as for outdoor exercise.
 • People must work from home wherever possible.
 • People must not visit other households or meet other people they do not live with either indoors and outdoors.
 • Adults living alone and single parents can be in a household with one other house for support.
 • All non-food retail, hospitality businesses, including cafes, restaurants and pubs (unless they provide take-away or delivery services must close
 • All close contact services, such as hairdressers and beauticians must close.
 • All events and tourism businesses, such as hotels must close.
 • Primary schools will open after the half term on Tuesday, 03 November. Secondary Schools will also reopen for Year 7 and 8 pupils only, and online learning will be provided for years 9 to 13. Pupils will be able to come in to schools to take exams.
 • Higher Education will continue with a blend of in person and online learning. Students are asked to remain where they are and not to return home.
 • Further Education will be provided online, including Hyfforddiant Ceredigion Training (HCT).
 • Community Centres, Libraries and Waste Recycling Centres will close.
 • Unlimited outdoor exercise is permitted.
As is the case already in Ceredigion, Residential Care Homes are closed to visitors and non-essential visits. In addition, Leisure Centres and Swimming Pools are also closed. The Council’s Registration Service will continue to be available at Canolfan Rheidol, Aberystwyth, by appointment only.
 
The support that is available and answers to frequently asked questions can be seen on the Welsh Government’s website, gov.wales.
 
Stay apart to play your part. By doing this, we will be protecting the health and wellbeing of our most vulnerable, including care services for the elderly and those whose medical conditions make them particularly at risk from COVID-19. We will be protecting the education provision within schools, colleges and universities. We will support the local economy to survive the winter months.
 
Together, we can keep Ceredigion safe.
 
 
 

Mae hwn yn ddatganiad i’r wasg dwyieithog. Sgroliwch lawr ar gyfer y fersiwn Saesneg. / This is a bilingual press release. Scroll down for the English version.

Cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru

16 Hydref 2020

Bydd cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru o 6pm ymlaen ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Cyhoeddwyd hyn gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, fel cam gweithredu brys er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

O brynhawn ddydd Gwener, ni fydd pobl sy’n byw mewn ardaloedd â chyffredinrwydd uchel o’r coronafeirws yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gallu teithio i Gymru am y tro. Mae hyn hefyd yn golygu na fydd pobl sy’n byw mewn rhannau o Gymru lle mae yna gyfyngiadau coronafeirws lleol ar waith yn gallu teithio y tu allan i’r ardaloedd hynny. Mae rhestr o lefelau rhybudd Covid-19 yn Lloegr ar gael ar wefan Llywodraeth y DU: www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae, ac mae gwybodaeth am y cyfyngiadau lleol sydd ar waith yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: www.llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu’r cyhoeddiad hwn am fod gan y sir, fel y mae, gyfradd heintio gymharol isel mewn perthynas â’r coronafeirws. Ond mae pob un ohonom yn gwybod pa mor gyflym y gall pethau newid, ac mae Ceredigion wedi gweld y nifer o achosion yn y sir yn dyblu ers mis Medi.

Rydym i gyd yn ymwybodol bod nifer yr achosion o’r coronafeirws yn codi ledled Cymru, ac anogir pawb i ddilyn yr holl ganllawiau i ddiogelu pob aelod o’n cymdeithas, gan gynnwys ein hunigolion mwyaf bregus. Atgoffir pobl i gadw hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn (www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cadwch-hyd-braich-i-leddfu-r-baich-y-gaeaf-hwn/) trwy gyfyngu ar eu cyswllt cymdeithasol gymaint â phosibl. Cofiwch, yng Ngheredigion, gallwch ddim ond cwrdd ag aelodau o’ch cartref estynedig dan do, ac ni all mwy na 30 o bobl gwrdd â’i gilydd yn yr awyr agored.

Yn sgil y cyhoeddiad hwn, cynghorir ymwelwyr sy’n teithio i Geredigion am wyliau o ardal lle mae yna gyffredinrwydd uchel o’r coronafeirws i gysylltu â’u darparwr llety i drafod eu harcheb er mwyn ei ganslo neu aildrefnu dyddiad arall.

Rydym yn galw ar bawb i gymryd y camau hyn o ddifrif er mwyn cadw ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymunedau yn ddiogel.

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Ceredigion i'r coronafeirws, ewch i wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/ neu ffoniwch 01545 570881. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â Strategaeth y Gaeaf Cyngor Sir Ceredigion i ddiogelu iechyd a lles pobl yn wyneb pandemig y coronafeirws. Gallwch ddarllen y strategaeth yma: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/strategaeth-y-gaeaf/.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Aros yn lleol, aros yn ddiogel.

Linc ar-lein: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cyfyngiadau-teithio-yn-dod-i-rym-yng-nghymru/

 

Travel restrictions come into force in Wales

16 October 2020

A travel restriction will come into force in Wales from 6pm on Friday 16 October 2020.

This was announced by Welsh Government’s First Minister, Mark Drakeford, as an urgent action to prevent the spread of the coronavirus.

From Friday afternoon, people living in areas with a high-prevalence of coronavirus in England, Scotland and Northern Ireland will not be able to travel to Wales for the time being. This also means that people who live in parts of Wales where there are local coronavirus restrictions cannot travel outside those areas. A list of local Covid-19 alert levels in England is available on the UK Government’s website: www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae, and the Welsh Government’s website includes information about the local restrictions which are in place in Wales: www.gov.wales/local-lockdown.

Ceredigion County Council welcomes this announcement because the county, as it stands, has a relatively low coronavirus infection rate. But we all know how quick things can change, and Ceredigion has seen the number of cases double in the county since September.

We are all aware that the number of coronavirus cases is rising across Wales, and everyone is urged to follow all guidelines to protect all members of our society, including our most vulnerable individuals. People are reminded to stay apart to play their part this winter (www.ceredigion.gov.uk/resident/news/stay-apart-to-play-your-part-this-winter/) by limiting their social contact as much as possible. Remember, in Ceredigion, you can only meet indoors with members of your extended household, and no more than 30 people can meet together outdoors.

In light of this announcement, visitors planning to travel to Ceredigion for a holiday from an area of high prevalence of coronavirus are advised to contact their accommodation provider to discuss their booking in order to either cancel or move the booking to another date.

We urge everyone to take these steps seriously to keep our families, our friends and our communities safe.

For all the latest information on Ceredigion’s coronavirus response, visit the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus or call 01545 570881. This also coincides with Ceredigion County Council’s Winter Strategy to protect the health and wellbeing of people in light of the coronavirus pandemic. You can read the strategy here: www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/winter-strategy/

Together we can keep Ceredigion safe.

Stay local, stay safe.

Online Link: www.ceredigion.gov.uk/resident/news/travel-restrictions-come-into-force-in-wales/

 

 
Mae hwn yn ddatganiad i’r wasg dwyieithog. Sgroliwch lawr ar gyfer y fersiwn Saesneg. / This is a bilingual press release. Scroll down for the English version.

Cadwch hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn

14 Hydref 2020
 
Anogir pobl yng Ngheredigion i gadw hyd braich i leddfu’r baich wrth i'r tymhorau droi ac wrth i'r coronafeirws ddeffro ar gyfer y gaeaf.
Mae’r adeg hon o’r flwyddyn fel arfer yn amser i ddathlu a dod ynghyd wrth i ni droi’r clociau yn ôl ac edrych ymlaen at Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Eleni, fodd bynnag, atgoffir trigolion Ceredigion i beidio â rhoi eu hunain nac eraill mewn perygl o ddal neu ledaenu’r coronoafeirws, ac fe’u cynghorir yn gryf i gyfyngu gymaint â phosibl ar eu cyswllt cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys peidio â chymryd rhan mewn arferion tric neu drît na threfnu neu fynd i bartïon Calan Gaeaf.
Ni ddylai pobl gwrdd y tu mewn ag unrhyw un nad ydynt yn aelodau o’u haelwyd estynedig. Mae hyn yn berthnasol yn y cartref ac mewn lleoliadau cyhoeddus, er enghraifft tafarnau a bwytai. Mae hyn yn golygu na chaniateir cynnal partïon Calan Gaeaf eleni wrth i ni geisio atal y feirws rhag lledaenu.
 
Yn yr un modd, anogir pobl i beidio â chreu perygl a allai arwain at achosion o’r coronafeirws yn y gymuned trwy drefnu neu fynd i arddangosfeydd tân gwyllt, a allai ddenu tyrfaoedd mawr, gan na all mwy na 30 o bobl gwrdd â’i gilydd yn yr awyr agored. Os ydych yn bwriadu trefnu arddangosfa fach, breifat ar gyfer eich aelwyd, dylech bob amser ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch llym ar gyfer peryglon y tân gwyllt ei hunan a’r coronafeirws. Ni fydd unrhyw arddangosfeydd o dân gwyllt yn cael eu cynnal ar dir Cyngor Sir Ceredigion.
 
Y mwyaf o bobl a fydd yn dod i gysylltiad agos, y mwyaf yw’r siawns y byddant yn dal neu’n lledaenu’r feirws. Mae hyn yn anodd ond gofynnwn i chi wneud yr aberth hwn eleni er mwyn ein galluogi i ddiogelu ein cymunedau, ein ffrindiau a’n teuluoedd.
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda phartneriaid allweddol, gan gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed Powys er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd yn ystod y cyfnod prysur hwn.
 
I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Ceredigion i'r coronafeirws, ewch i wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws neu ffoniwch 01545 570 881. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â Strategaeth y Gaeaf Cyngor Sir Ceredigion i ddiogelu iechyd a lles pobl yn wyneb pandemig y coronafeirws. Gallwch ddarllen y strategaeth yma: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/strategaeth-y-gaeaf/
 
Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.
 
Cadwch hyd braich i leddfu’r baich.
 
 

Stay apart to play your part this winter

14 October 2020
 
People in Ceredigion are urged to stay apart to play their part as the seasons change and as the coronavirus wakes up for winter.
 
Usually, this is a time for festivities and gatherings with the clocks going back and people looking forward to Halloween and Bonfire night. However this year, Ceredigion residents are reminded not to put themselves or others in danger of catching or spreading the coronavirus and are strongly advised to limit their social contact as much as possible. This includes steering clear of any traditional trick or treating and organising or attending Halloween parties.
 
People should not meet indoors with anyone other than their extended household members. This applies both at home and in public places, such as pubs and restaurants. This means that Halloween parties this year are not allowed as we seek to prevent the spread of the virus.
 
Similarly, people are encouraged not to risk a coronavirus outbreak in the community by organising or attending a firework display, attracting large gatherings as no more than 30 people can meet together outdoors. If you plan to arrange a small, private firework display for your household, you should always follow strict health and safety guidelines for both the fireworks itself and the coronavirus risk. No firework displays will be held on Ceredigion County Council’s grounds.
 
The more people who meet in close contact, the more chance they have of catching and spreading the virus. This is difficult but we ask you to make this sacrifice this year so that we can protect our communities, our friends and our families.
 
Ceredigion County Council are working with key partners, including Mid and West Wales Fire and Rescue Service and Dyfed Powys Police to ensure public safety during this busy period.
 
For all the latest information on Ceredigion’s coronavirus response, visit the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus or call 01545 570 881. This also coincides with Ceredigion County Council’s Winter Strategy to protect the health and wellbeing of people in light of the coronavirus pandemic. You can read the strategy here: www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/winter-strategy/
 
Together we can keep Ceredigion safe.
 
Stay apart to play your part.
 
 
 
 • Hits: 142