• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator
 • Hits: 296631

Borth Community Defibrillators Up and Running

 • Hits: 11

Notice of appointment of the date for the exercise of electors' rights.

 • Hits: 9

Kids' Club

 

 

 • Hits: 23

Free Training Event at Borth Family Centre

 

 • Hits: 9

Gofalu trwy'r Gymraeg - Caring in Welsh

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd, cyflogwyr a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal llenwi ffurflen enwebu, gan ddweud mewn 250 o eiriau neu lai pam mae’r gweithiwr yn haeddu cael ei gydnabod a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n cael cymorth ganddo neu ganddi.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, a does dim angen iddo neu iddi fod o safon benodol, cyn belled â’i fod yn defnyddio'r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Cytunir rhestr fer o enwebeion gan banel o feirniaid, ac wedyn gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio am y gweithiwr maent yn credu y dylai ennill y wobr, a fydd yn cael ei gyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ar ddydd Mawrth, 6 Awst 2019.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu sydd â'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun sy’n siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal o ansawdd da, sy'n llawn urddas.

“Gall hyd yn oed ychydig o eiriau o Gymraeg gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth.

“Gobeithio y bydd y wobr newydd hon nid yn unig yn rhoi sylw i weithwyr sy'n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o bobl sy'n gallu siarad yr iaith i weithio yn y maes gofal.”

Bydd angen i unrhyw un sy’n enwebu gweithiwr gofal sicrhau bod y gweithiwr gofal yn hapus i gael ei enwebu cyn cyflwyno’r cais oherwydd bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn defnyddio ei stori a lluniau i roi cyhoeddusrwydd i'r wobr, ac i hybu manteision a phwysigrwydd darparu gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal, lawrlwytho a llenwi ffurflen enwebu sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn https://gofalcymdeithasol.cymru/straeon-newyddion/dechrau-chwilio-am-weithwyr-gofal-syn-darparu-gofal-rhagorol-drwy-gyfrwng-y-gymraeg, a’i hanfon:

 • ar e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • trwy’r post i Gofalu trwy’r Gymraeg, Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffyrdd uchod neu ar Twitter @gofcymdeithasol neu ar Facebook yn facebook.com/carecareerswales

Ffurflen enwebu gwobr Cymraeg 2019

 


Nominations are now open for a new award to recognise and celebrate care workers who’ve made a difference to people’s lives by providing care and support in Welsh.

The Caring in Welsh award is open to any paid care workers who work in social care or early years and childcare in Wales, and who provide excellent care through the medium of Welsh.

Social Care Wales is inviting members of the public, employers and those working in care to nominate a care worker.

Anyone interested in nominating a care worker will need to complete a nomination form, letting Social Care Wales know in no more than 250 words why the worker deserves to be recognised and the difference they have made to the life or lives of the person or people they support.

The worker can be a fluent Welsh speaker, know a little Welsh or be a learner, and they don’t have to be of a certain standard, as long as they use the language when providing care and support.

A shortlist of nominees will be agreed by a panel of judges and the public will then be invited to vote for the worker they think should win the award, which will be presented at the National Eisteddfod in Llanrwst on Tuesday 6 August 2019.

Sue Evans, Chief Executive of Social Care Wales, said: “For people who prefer to speak Welsh or for whom Welsh is their first language, getting care and support from someone who can speak their language is an important part of dignified, high-quality care.

“Even just a few words of Welsh can make a huge difference to those who are receiving care and support.

“We’re hoping this new award will not only shine a light on those workers who are providing excellent care through the medium of Welsh, but will also raise awareness of the need for more people who can speak the language to work in care.”

Anyone nominating a care worker will need to make sure the care worker is happy to be nominated before submitting their entry, as Social Care Wales will be using their story and images to help publicise the award, and promote the benefits and importance of providing care and support through the medium of Welsh.

Those interested in nominating a care worker should download and complete the nomination form available on Social Care Wales’s website at https://socialcare.wales/news-stories/search-begins-for-care-workers-providing-excellent-care-through-the-medium-of-welsh, then send it:

 • via email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • by post to Caring in Welsh, Social Care Wales, South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW.

For more information, contact Social Care Wales via the routes above or on Twitter @socialcarewales or on Facebook at facebook.com/carecareerswales

The closing date for nominations is 3 July 2019.

Welsh Award Nomination Form Eng June 2019

 

 

 • Hits: 8

The British Legion Veterans Day Parade and Concert

 • Hits: 599

Noson Allan - Night Out

Newyddion Da
 
Hoffwn gyflwyno cynllun gwych fydd yn fuddiol iawn i gymunedau yng Ngheredigion  a hoffai ddod ag ychydig o’r celfyddydau ac adloniant i’w neuaddau lleol.
 
O Mehefin 2019 ymlaen, bydd Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion i gael gwared ar y risg ariannol o lwyfannu sioeau proffesiynol yn y gymuned. Bydd Noson Allan yn gallu helpu i archebu llawer o sioeau gwych o bob math: drama; jas; syrcas; cerddoriaeth glasurol - perfformiadau bychain i weddu i bob math o leoliad.
 
“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymfalchïo yn y buddsoddiad y gwna i gefnogi diwylliant a’r celfyddydau yn y sir” medd Elen James, Prif Swyddog Arweiniol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “mae’n bleser cael cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru drwy lansio’r cynllun Noson Allan, bydd o fudd mawr i gymdeithasau a chymunedau led-led y Sir”
 
Mae Noson Allan yn rhan annatod o’r celfyddydau cymunedol a gwledig dros y 39 o flynyddoedd diwethaf. Mae’n cefnogi tua 500 sioe ledled Cymru bob blwyddyn gan weithio gyda rhagor na 300 hyrwyddwr lleol. Mae cwmnïau sy'n perfformio a cherddorion wedi teithio’n eang gyda help y cynllun megis: Sherman Cymru, Theatr Bara Caws, Mabon (Jamie Smith), Siân James, Bryn Fôn, Candelas. 
 
Am fwy o wybodaeth am Noson Allan a’i pherfformwyr sydd ar gael i'w harchebu, ewch i www.nosonallan.org.uk neu ffoniwch ein tîm ar 02920 441340. Atodaf daflen gyda mwy o wybodaeth am y cynllun.
 
Edrych ‘mlaen i glywed gennych.
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************
Excellent News
 
Introducing a fantastic scheme which will benefit communities in Ceredigion  who would like to bring some arts and entertainment to their local halls. 
 
From June 2019, Night Out from the Arts Council of Wales will be partnering with Ceredigion County Council to remove the financial risk of staging professional shows in the community.  Night Out can help to book a plethora of fantastic shows of all varieties from drama to jazz; circus to classical - small-scale performances to fit all types of venues.
 
Ceredigion County Council is proud of its investment in cultural and artistic activities within the county” says Elen James, Chief Lead Officer for Lifelong Learning and Culture, “It’s a pleasure to work alongside the Arts Council of Wales in launching the Night Out Scheme, that will benefit organisations and communities throughout the county”
 
An integral part of rural and community arts over the last thirty-nine years, Night Out supports around 500 shows throughout Wales each year, working with more than 300 local promoter groups.   Performing companies such as Theatr Bara Caws and Sherman Cymru have toured extensively with help from the scheme as have musicians like Jamie Smith’s Mabon, Siân James, Bryn Fôn and Candelas. 
 
For more information about Night Out and performers available to book visit www.nightout.org.uk or phone the Night out team on 02920 441340. Attached is a leaflet with more information about the scheme.

 Noson Allan - Night Out Pfd

Nia Coyle
Noson Allan/Night Out
Cydlynydd Tîm
Cyngor Celfyddydau Cymru/Arts Council of Wales
Team Co-ordinator
Plas Bute/Bute Place, Caerdydd/Cardiff CF10 5AL
Ffôn/Tel: 029 2044 1356
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
 

 

 • Hits: 5

Borth Arts Group

 

We have a new Borth Begins FB page where you can find out about the next meetings. Borth Begins is an inclusive community theatre event taking place on August 31st 2019. It will be a procession piece in four different locations around the village and will encompass the full range of creative arts including spoken word, dance, song, music, visual arts, drama, costume and set design. People are taking part from across the full age range in the village and from many local groups. Borth Begins is about herrings, history and Borth happenings from the old seafaring days to modern times. All welcome to get involved!

Borth Arts FaceBook

 

 

Forthcoming exhibitions and events

2019

July 6th – August 3rd : Rhayader Museum and Gallery

August 31st - 'Borth Begins' - inclusive, whole village, theatrical promenade event

September 21st: November 16th : MOMA Machynlleth

2020

March 9th – May 18th : Oriel Cric, Crichowell

Mid Wales Arts Centre, Caersws date TBA

 • Hits: 151

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass

 • Hits: 173

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass (2)

 • Hits: 163

Newyddion Rhyfel Byd / World War One News

 

 • Hits: 322

Speed Checks

 
Dyfed-Powys Police and Borth Community Council were out again recording vehicle speeds in Borth as part of the Community Speed Watch Scheme. 
 
Vehicles travelling over the speed limit will be recorded and verified immediately and details given to the Police who will act on the information. 
 
We are now ready to set up more volunteers from the community, the more volunteers - the more we can do. Please let us know if you'd like to find out more or to join, or phone Gwenllian Ashley on 01970 872004 coordinator. 
 
We will also be expanding the locations we are recording speeds.  Hoping this raises the profile and reminds people to keep speeds down to the speed limit. 
 
Cllr Gwenllian Ashley
 • Hits: 5287