• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Croeso / Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator

 

 • Hits: 329732

Borth Community Council: Cyngor Cymuned Y Borth

 

Borth Community Council Clerk & Councillors 2020/21

Date appointed for the excercise of Electors' rights

Borth Community Hall Childrens Playground.

Will remain closed for safety reasons untill further notice.

Thank You.

 Borth Community Council 19/07/2020

FREE WELSH LESSONS

Bore da bawb!
 
The Eisteddfod is running a scheme offering free Welsh lessons to learners in Ceredigion and are looking for nominations. Do you know anyone from the Borth who would be interested?
 
Diolch, Esther 
Esther Prytherch 
07968 593078 
 

 

 • Hits: 633

Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council

 

 

 

Datganiad i’r Wasg

Press Release

 

Mae hwn yn ddatganiad i’r wasg dwyieithog. Sgroliwch lawr ar gyfer y fersiwn Saesneg. / This is a bilingual press release. Scroll down for the English version.

Ceredigion yn barod i groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel

27 Awst 2020

Bydd disgyblion Ceredigion yn dychwelyd i’w hysgolion gam wrth gam o fis Medi ymlaen.

Bydd tymor yr hydref yn dechrau ar 3 Medi 2020, gyda’r disgyblion yn dychwelyd yn raddol nes bod pawb yn ôl ar drefniant llawn-amser erbyn 14 Medi 2020.

Dymuna Cyngor Sir Ceredigion ddiolch i’r holl staff am eu gwaith caled dros yr wythnosau diwethaf yn sicrhau bod y trefniadau priodol ar waith i ddiogelu iechyd a lles y staff a’r disgyblion.

Bydd yna systemau unffordd ar waith mewn ysgolion, grwpiau swigen fesul blwyddyn a dosbarth, disgyblion yn eistedd yn wynebu blaen y dosbarth, yn hytrach nag yn wynebu ei gilydd, ac amserau egwyl a chinio gwasgaredig. Bydd staff hefyd yn parhau i gymryd tymheredd pob disgybl wrth iddynt gyrraedd y safle. Byddwn yn sicrhau hylendid da trwy sicrhau cyfleoedd golchi dwylo rheolaidd gydol y dydd a chyflenwad o hylif diheintio dwylo mewn llefydd lle nad ydy golchi dwylo yn bosibl, ynghyd â sicrhau digon o awyr iach o fewn dosbarthiadau. Yn ogystal, bydd yr ysgolion yn cael eu glanhau yn ystod y dydd ac ar ôl oriau ysgol. Bydd y system Olrhain Cysylltiadau yn cael ei defnyddio os bydd yna achos o’r coronafeirws, a bydd gan bob ysgol ystafell ynysu benodol os bydd disgybl neu aelod o’r staff yn teimlo’n anhwylus yn ystod y dydd, gydag arwyddion clir yn cael eu gosod o gwmpas y safleoedd i bwysleisio pwysigrwydd hylendid a chadw pellter cymdeithasol. Bydd ysgolion uwchradd hefyd yn gofyn i bob disgybl gario gorchudd wyneb gyda nhw a bydd disgwyl iddynt eu defnyddio yn unol â pholisi Asesu Risg yr ysgol.

Bydd trefniadau cludiant yn parhau yng Ngheredigion ar gyfer y disgyblion hynny sy’n deilwng i gael trafnidiaeth ysgol, a hynny’n unol â pholisi Trafnidiaeth y sir. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn disgwyl i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol. Dyletswydd rhieni/gofalwyr fydd darparu gorchudd wyneb ar gyfer eu plentyn. Nid yw pellter cymdeithasol yn ofynnol ar drafnidiaeth ysgol ac felly mae’r Cyngor o’r farn y dylid cymryd y cam o wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth ysgol fel un dull o leihau risgiau.

Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaus, ac rydym yn diolch i bawb am eu hamynedd a’u cydweithrediad wrth i ni sicrhau mai iechyd a diogelwch yr holl ddisgyblion a’r staff yw’r flaenoriaeth. Anelwn at sicrhau bod ein disgyblion yn derbyn profiad addysgol mor llawn ag sydd yn bosibl oddi fewn i’r amgylchiadau hyn.

Bydd Penaethiaid pob ysgol wrth law i roi sicrwydd i ddisgyblion, rheini a gofalwyr am unrhyw agwedd ar y paratoadau hyn.

Edrychwn ymlaen at groesawu hen wynebau a wynebau newydd yn ôl i’r ysgolion ym mis Medi, gan ddymuno tymor llwyddiannus, llawn addysg, i bawb.

Linc ar-lein: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/ceredigion-yn-barod-i-groesawu-disgyblion-yn-ol-yn-ddiogel/

 

Ceredigion ready to welcome pupils back safely

27 August2020

Ceredigion pupils will return to school gradually from September onwards.

The autumn term begins on 3 September 2020, with pupils gradually returning until everyone is back on a full-time basis by 14 September 2020.
Ceredigion County Council would like to thank all staff for their hard work over recent weeks in ensuring that the appropriate arrangements are in place to safeguard the health and welfare of staff and pupils.

One-way systems will be in place in schools, bubble groups by year and class groups, and pupils will sit facing the front of the class, rather than facing each other, and scattered break and lunch times. Staff will also continue to take the temperature of each pupil as they arrive on site. We will ensure good hygiene by ensuring regular hand washing opportunities throughout the day and a supply of hand sanitizers in places where hand washing is not possible, as well as ensuring adequate fresh air within classes. In addition, the schools will be cleaned during the day and after school hours. The Contact Tracing system will be used in the event of any coronavirus case, and each school will have a dedicated isolation room if a pupil or member of staff feels unwell during the day, with clear signs placed around the sites to emphasize the importance of hygiene and keeping a social distance. Secondary schools will also be asking all pupils to carry face coverings with them and they will be expected to use them in line with the school’s Risk Assessment policy.

Transport arrangements will continue in Ceredigion for pupils who are eligible for school transport, in accordance with the county's Transport policy. Ceredigion County Council expects pupils to wear face coverings on school transport. It will be the duty of parents/carers to provide a face covering for their child. Social distance is not a requirement on school transport and therefore the Council believes that wearing a face covering on school transport should be taken as one means of reducing risks.

The situation will be continually reviewed, and we thank everyone for their patience and co-operation as we prioritise the health and safety of all pupils and staff. We aim to ensure that our pupils receive as full an educational experience as possible within these circumstances.

The Headteachers of each school will be on hand to reassure pupils, parents and carers of any aspect of these preparations.

We look forward to welcoming old and new faces back to the schools in September, and we wish everyone a successful term, brimming with education.

Online Link: www.ceredigion.gov.uk/resident/news/ceredigion-ready-to-welcome-pupils-back-safely/

Cau Llwybr Arfordir Wallog i Borth

Coastal Path Closure Wallog to Borth 

 • Hits: 113