• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Welcome

Croeso i Borth ac Ynys-las

Welcome to Borth & Ynyslas

Gwybodaeth i Breswylwyr ac Ymwelwyr
Information for Residents and Visitors 
Contact E-mail: Website Administrator
 • Hits: 316600

Borth Community Council Info

 

Borth Community Council Clerk & Councillors 2020 and Chairpersons Report 2018-2019 

Ceredigion County Council

Please Note

The Civic Amenity Site in Glan yr Afon will be closed from Monday 23rd March  until further notice.

Thanks. Cllr. Ray Quant

 

 Ceredigion County Council Information

 

Coronafeirws: Cysylltu â’r Cyngor
23 Mawrth 2020
Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar ynysu cymdeithasol mewn ymateb i Coronafeirws COVID-19, mae swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion ar gau i’r cyhoedd.
 
Mae mwyafrif y staff swyddfa nawr yn gweithio o adref er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff, yn ogystal ag i atal lledaeniad Coronafeirws. Nid yw’r Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid felly yn medru rhoi eich galwad trwyddo i’r swyddog priodol. Efallai y byddwn yn gofyn am eich manylion, cymryd neges a gofyn i’r swyddog priodol eich ffonio yn ôl. Gobeithio eich bod yn deall y drefn yma yn y cyfnod heriol rydym ynddi a diolchwn i chi am eich amynedd.
 
Mae dros 800 o alwadau wedi cyrraedd Canolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid heddiw yn unig. Dyma nifer uchel ofnadwy o alwadau gyda cyn lleied o staff. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ymateb i'ch ymholiadau cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, gall fod peth oedi gan ein bod ni yn derbyn nifer uchel iawn o ymholiadau ar hyn o bryd.
 
Medrwch gael diweddariadau rheolaidd ar wefan y Cyngor yma: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Hefyd, gallwch ddilyn y wybodaeth ddiweddaraf drwy Facebook, Trydar ac Instagram.
 
Os ydych angen cysylltu â’r Cyngor, gallwch wneud hynny drwy'r Ganolfan Gyswllt Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01545 570 881 neu drwy e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
---DIWEDD---
 
 
Coronavirus: Contacting the Council
23rd March 2020
Following the Government’s advice in relation to social distancing in response to Coronavirus COVID-19, Ceredigion County Council offices are closed to the public.
 
The majority of our office based staff are now working from home to ensure the safety and well-being of our employees, as well as preventing the spread of Coronavirus. The Customer Services Contact Centre are therefore unable to directly transfer to the relevant officer. We may ask for your details, take a message and ask the relevant  officer to call you back. We hope you understand this way of working in these challenging times and we thank you for your patience.
 
There have been over 800 calls to our Customer Services Contact Centre today. This is a record number with limited staff. We will do our utmost to respond to your queries at the earliest possible opportunity. However please note that that there may be some delay as we are receiving an unprecedented number of enquiries at present.
 
Regular updates are provided on the Council website at: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus. You can also keep up to date via Facebook, Twitter and Instagram.
 
If you need to contact the Council, you can to do so by contacting the Customer Services Contact Centre on 01545 570 881 or e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
---ENDS---
 
 
 

 

 • Hits: 494

Borth Community Council

Borth Community Council

Borth Community Council will not be holding any monthly meetings untill further notice.
If anyone has any queries please contact the Clerk.
 
Clerk: Mrs M C Walker, Mirella, High Street, Borth, Ceredigion.SY24 5JF
Phone: (01970) 871932)  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hits: 14

Ceredigion County Council

Datganiad i'r Wasg

Press Release

Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

03 Ebrill 2020

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Casgliadau Gwydr wrth Ymyl y Ffordd: Er mwyn cefnogi ein timau casglu gwastraff yn ystod y cyfnod heriol hwn, gofynnir yn garedig i drigolion beidio â chyflwyno jariau a photeli gwydr i’w casglu os ydynt yn gallu storio eu gwydr am y tro. Gwneir y cais hwn gyda’r bwriad o leihau’r pwysau ar y tîm casglu gwastraff a helpu ymdrechion i gadw’r gwasanaethau casglu gwastraff bagiau duon, gwastraff bwyd a bagiau ailgylchu clir yn ogystal â Chynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP). Os nad oes gan drigolion le i gadw eu jariau a’u poteli gwydr, byddant yn gallu parhau i gyflwyno eu bocs gwydr ar eu diwrnod casglu gwydr dynodedig.

Helpwch i Ddiogelu ein Staff: Rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith er mwyn diogelu ein staff yn ystod y cyfnod hwn. Gallwch helpu drwy wneud y canlynol:

 • Rhoi eich gwastraff personol, megis hancesi papur a chadachau glanhau tafladwy yn eich bag du a chlymu’r bag.
 • Clymu bag sbwriel ychwanegol o amgylch eich holl wastraff bag du yn ystod y cyfnod hwn.
 • Dim ond cyflwyno gwastraff cartref y mae gwir angen i chi gael gwared arno yn ystod y cyfnod hwn; rydym yn gwybod ei bod hi’n demtasiwn mawr i ddefnyddio’r amser hwn i gael cliriad mawr, ond cofiwch feddwl am ein criwiau casglu gwastraff sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod casgliadau yn parhau i gael eu cynnal, nid nawr yw’r amser i ychwanegu at eu llwyth gwaith. 
 •        Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod yn amau bod gennych Covid-19 neu oherwydd eich bod wedi cael cadarnhad o hynny, peidiwch â rhoi gwastraff personol (megis hancesi papur neu gadachau glanhau tafladwy) allan i’w gasglu am o leiaf 3 diwrnod. Er enghraifft, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich gwastraff i fod i gael ei gasglu fore dydd Iau, gellir rhoi’r bag hwnnw allan i’w gasglu ar fore dydd Iau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich casgliad ar ddydd Mercher, byddai angen i chi gadw’r bag hwnnw tan eich diwrnod casglu ar yr wythnos ganlynol. Dyma’r cyngor gan y llywodraeth a’i nod yw atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo i eraill.

Sachau Ailgylchu Clir a Leinwyr Cadi Bwyd: Mae cyflenwadau o fagiau ailgylchu clir a leinwyr cadi bwyd wedi cael eu dosbarthu i amrywiol leoliadau yng Ngheredigion. Defnyddiwch y rhain yn gynnil a chymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig. Dylid ond ymweld â’r safleoedd hyn pan fo hynny’n angenrheidiol ac yn rhan o siwrnai hanfodol arall. Dylid dilyn protocolau cadw pellter cymdeithasol yn llym. 

Mannau casglu Bagiau Ailgylchu Clir a Leiniwyr Cadi Bwyd (yn amodol ar argaeledd):

 • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa a Neuadd y Sir, Aberaeron
 • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth
 • Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan
 • Llyfrgell Aberteifi

Mae Safleoedd Gwastraff Cartref yn parhau i fod ar gau, ac mae Casgliadau Gwastraff Cartref Swmpus a Gwastraff Gardd wedi’u hatal am y tro.

Diolch yn fawr iawn i chi - trigolion Ceredigion: Mae ein timau casglu gwastraff yn ddiolchgar iawn am y nifer fawr o negeseuon o ddiolch a chefnogaeth y maent yn eu derbyn. Yn rhan o Caru Ceredigion, gallwn barhau i weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod ein gwastraff yn cael ei drin yn y ffordd orau bosib yn ystod y cyfnod anodd hwn. Parhewch i wneud y peth iawn gyda’ch gwastraff!

Cofiwch, gallwch wirio dyddiad eich casgliad gwastraff gan ddefnyddio’r adnodd chwilio Cod Post ar wefan y Cyngor, www.bit.ly/ChwilioCodPost, lle gellir hefyd lawrlwytho’r calendrau casglu gwastraff newydd ar gyfer 2020-2022.

DIWEDD

Llun: Aelod o griw gasglu gwastraff Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn anrheg hael o’r galon gan un o drigolion Ceredigion.

Linc ar-lein: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/coronafeirws-diweddariad-ynglyn-a-r-gwasanaethau-gwastraff/

 

Coronavirus: Update to the Waste Services

03 April 2020

With the ongoing situation of the Coronavirus, here is the latest update regarding Waste Services provided by Ceredigion County Council.

Kerbside Glass Collections: To help support our waste collection teams during this challenging period, residents are kindly asked not to put their glass bottle and jars out for collection if they are able to store their glass for the time being. This request is made with a view of reducing pressure on the team and help efforts to retain the kerbside collection of black bag waste, food waste and clear recycling bags as well as Absorbent Hygiene Products (AHP). If residents have no space to store their glass bottles and jars, they will still be able to put their glass collection box out for collection on their designated glass box collection day.

Please Help Protect Our Staff: We have put in place additional measures to protect our staff at this time. You can help in the following ways:

 •        Place all personal waste, such as used tissues and disposable cleaning cloths in your black bag and tying the bag.
 •        Double bag all your black bag waste during this period.
 •        Only presenting domestic waste for collection that you absolutely need to dispose of during this period; we know that it’s very tempting to use this time to have that big clear out but please spare a thought for our waste collection crews who are working hard to make sure collections are still being carried out, now is not the time to add to their workload.
 •        If you are self-isolating with confirmed or suspected Covid-19. Do not place personal waste (such as used tissues and disposable cleaning cloths) out for collection for at least three days. As an example, if you have filled/tied a bag on a Monday and your collection is due on a Thursday, that bag can be put out for collection on Thursday morning. However, if you have filled/tied a bag on a Monday and your collection is due on a Wednesday, you would need to hold onto that bag until your collection day the following week. This is the advice from government designed to prevent transmission of the virus.

Clear Recycling Sacks and Food Caddy Liners: Stocks of clear recycling bags and food waste caddy liners have been delivered to various locations in Ceredigion. Use sparingly and do not stockplie. Visits to these sites should only be undertaken when necessary and as part of an other essential journey. Social distancing protocols should be strictly applied.

Clear Recycling Sacks and Food Caddy Liners collection points (subject to availabilty):

 •        Outside the Council Offices at Penmorfa and County Hall, Aberaeron
 •        Outside the Council Offices at Canolfan Rheidol, Aberystwyth
 •        Lampeter Library
 •        Cardigan Library

Household Waste Sites, Bulky Household and Garden Waste Collections remain suspended at this time.

A big thank you to you – the residents of Ceredigion: Our waste collection teams are very grateful for the numerous messages of support and thanks they are receiving. As part of Caru Ceredigion, we can continue to work together to ensure that our waste is dealt with in the best way possible during this difficult time. Please continue to do the right thing with your waste!

Remember, that you can check your waste collection date by using the Post Code search on the Council’s website, www.bit.ly/postcodesearch, where the new waste collection calendars for 2020 – 2022 can also be downloaded.

ENDS

Online Link: https://www.ceredigion.gov.uk/resident/news/coronavirus-update-to-the-waste-services/

 

 

Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro

01 Ebrill 2020

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd. 

Y rhannau sydd wedi cau dros dro yw;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Aberteifi
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – Ceinewydd
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aber-porth
 • Ceinewydd - Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd - Cwmtydu

I weld map o'r lleoliadau hyn, ewch i wefan y Cyngor yma: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/yr-arfordir-a-chefn-gwlad/  

Bydd y llwybrau cyhoeddus yn cael eu cadw ar gau nes yr ystyrir nad oes angen cau mwyach er mwyn atal, amddiffyn rhag, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd cyhoeddus i fynychder neu ledaeniad yr haint gyda'r coronafeirws.

Ar hyn o bryd mae gweddill rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Ceredigion yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ei ddefnyddio. Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n mynd i gefn gwlad yn ystod y cyfnod hwn i wneud hynny'n gyfrifol, yn barchus ac i ddilyn cyngor y Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol wrth wneud un math o ymarfer corff bob dydd.

Rydym yn gofyn i'r cyhoedd gadw draw o leoliadau a llwybrau a allai fod yn brysur sy'n pasio yn agos at dai, gerddi ac iardiau ffermydd. Rhaid i breswylwyr ddefnyddio eu cymdogaeth ar yr adeg hon a pheidio ⠴heithio i leoliadau eraill at y diben hwn.

 

Mae diweddariadau rheolaidd ar y sefyllfa yng Ngheredigion ar wefan Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy Facebook, Twitter ac Instagram.

 

Sections of Ceredigion Coastal Path temporarily closed

01 April 2020

Sections of the Ceredigion Coast Path have been temporarily closed in the interest of public health. 

The sections that have been closed temporarily are;

 • Aberystwyth – Clarach
 • Aberaeron – Aberarth
 • Aberarth – Llanon
 • Aberporth – Tresaith
 • Cardigan
 • Borth – Tre Taliesin
 • Clarach – Borth
 • Cwmtydu – New Quay
 • Gwbert – Mwnt
 • Llangrannog – Urdd
 • Llanina – Aberaeron
 • Llanon – Llanrhystud
 • Llanrhystud – Tan y Bwlch
 • Mwnt – Aberporth
 • New Quay - Llanina
 • Penbryn – Llangrannog
 • Tresaith – Penbryn
 • Urdd - Cwmtydu

A map of these locations can be seen on the Council’s website here: http://www.ceredigion.gov.uk/resident/coast-countryside/

The public paths will be kept closed until it is considered that closure is no longer necessary to prevent, protect against, control or provide a public health response to the incidence or spread of infection with the coronavirus.

The remainder of Ceredigion’s Public Rights of Way network currently remains open for the public to use. However, we are strongly urging everyone who is accessing the countryside during this period to do so responsibly, respectfully and to follow Government advice on social distancing when undertaking one form of daily exercise.

We are asking the public to keep away from potentially busy locations and paths that pass in close proximity to houses, gardens and farmyards. Residents must make use of their immediate locality at this time and not travel to other locations for this purpose.

 

Regular updates on the situation in Ceredigion are provided on the Council website: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus. You can also keep up to date on Facebook, Twitter and Instagram.


 

 • Hits: 12

Learnyay

Learnyay

Learnyay helps adults find free education courses and training. By connecting them with ESFA and local authority funded colleges, schools and training providers in their area.

With many people furloughed and self-isolating, we feel it's more important than ever to raise awareness about free education courses and training. 

Home learning will help people make the most of their time and cope better with self-isolation. It will also improve their employment prospects at a time when many jobs are a risk.
 • Hits: 9

Borth Arts Group

 

 

Borth Arts FaceBook

 

Forthcoming exhibitions and events

2020

March 9th – May 18th : Oriel Cric, Crichowell

Mid Wales Arts Centre, Caersws date TBA

 • Hits: 361

Noson Allan - Night Out

Newyddion Da
 
Hoffwn gyflwyno cynllun gwych fydd yn fuddiol iawn i gymunedau yng Ngheredigion  a hoffai ddod ag ychydig o’r celfyddydau ac adloniant i’w neuaddau lleol.
 
O Mehefin 2019 ymlaen, bydd Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion i gael gwared ar y risg ariannol o lwyfannu sioeau proffesiynol yn y gymuned. Bydd Noson Allan yn gallu helpu i archebu llawer o sioeau gwych o bob math: drama; jas; syrcas; cerddoriaeth glasurol - perfformiadau bychain i weddu i bob math o leoliad.
 
“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymfalchïo yn y buddsoddiad y gwna i gefnogi diwylliant a’r celfyddydau yn y sir” medd Elen James, Prif Swyddog Arweiniol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “mae’n bleser cael cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru drwy lansio’r cynllun Noson Allan, bydd o fudd mawr i gymdeithasau a chymunedau led-led y Sir”
 
Mae Noson Allan yn rhan annatod o’r celfyddydau cymunedol a gwledig dros y 39 o flynyddoedd diwethaf. Mae’n cefnogi tua 500 sioe ledled Cymru bob blwyddyn gan weithio gyda rhagor na 300 hyrwyddwr lleol. Mae cwmnïau sy'n perfformio a cherddorion wedi teithio’n eang gyda help y cynllun megis: Sherman Cymru, Theatr Bara Caws, Mabon (Jamie Smith), Siân James, Bryn Fôn, Candelas. 
 
Am fwy o wybodaeth am Noson Allan a’i pherfformwyr sydd ar gael i'w harchebu, ewch i www.nosonallan.org.uk neu ffoniwch ein tîm ar 02920 441340. Atodaf daflen gyda mwy o wybodaeth am y cynllun.
 
Edrych ‘mlaen i glywed gennych.
 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************
Excellent News
 
Introducing a fantastic scheme which will benefit communities in Ceredigion  who would like to bring some arts and entertainment to their local halls. 
 
From June 2019, Night Out from the Arts Council of Wales will be partnering with Ceredigion County Council to remove the financial risk of staging professional shows in the community.  Night Out can help to book a plethora of fantastic shows of all varieties from drama to jazz; circus to classical - small-scale performances to fit all types of venues.
 
Ceredigion County Council is proud of its investment in cultural and artistic activities within the county” says Elen James, Chief Lead Officer for Lifelong Learning and Culture, “It’s a pleasure to work alongside the Arts Council of Wales in launching the Night Out Scheme, that will benefit organisations and communities throughout the county”
 
An integral part of rural and community arts over the last thirty-nine years, Night Out supports around 500 shows throughout Wales each year, working with more than 300 local promoter groups.   Performing companies such as Theatr Bara Caws and Sherman Cymru have toured extensively with help from the scheme as have musicians like Jamie Smith’s Mabon, Siân James, Bryn Fôn and Candelas. 
 
For more information about Night Out and performers available to book visit www.nightout.org.uk or phone the Night out team on 02920 441340. Attached is a leaflet with more information about the scheme.

 Noson Allan - Night Out Pfd

Nia Coyle
Noson Allan/Night Out
Cydlynydd Tîm
Cyngor Celfyddydau Cymru/Arts Council of Wales
Team Co-ordinator
Plas Bute/Bute Place, Caerdydd/Cardiff CF10 5AL
Ffôn/Tel: 029 2044 1356
 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondences in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.

http://www.arts.wales / http://www.celf.cymru
 

 

 • Hits: 409

The Cinnamon Trust Needs Volunteers in Upper Borth

 

 • Hits: 291

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass

 • Hits: 680

Fy Ngherdyn Teithio My Travel Pass (2)

 • Hits: 692

Newyddion Rhyfel Byd / World War One News

 

 • Hits: 826

Speed Checks

 
Dyfed-Powys Police and Borth Community Council were out again recording vehicle speeds in Borth as part of the Community Speed Watch Scheme. 
 
Vehicles travelling over the speed limit will be recorded and verified immediately and details given to the Police who will act on the information. 
 
We are now ready to set up more volunteers from the community, the more volunteers - the more we can do. Please let us know if you'd like to find out more or to join, Clerk M.C. Walker This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 01970 871932
 
We will also be expanding the locations we are recording speeds.  Hoping this raises the profile and reminds people to keep speeds down to the speed limit. 
 
Clerk M.C. Walker
 • Hits: 6653