• Borth - Website

  BORTH COMMUNITY

  website

 • Borth - Tourist Info

  BORTH COMMUNITY

  tourist information

 • Borth - Council Minutes

  BORTH COMMUNITY

  council minutes

 • Borth - Local Weather

  BORTH COMMUNITY

  local weather

 • Borth - Groups & Clubs

  BORTH COMMUNITY

  groups & clubs

Cofnodion Cyngor/Council Minutes

Cofnodion - (Anghysbell) - Mis Medi 2020

COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED Y BORTH A GYNHALIWYD O BELL
NOS LUN, Y 7FED O FEDI 2020 AM 19.00 O'R GLOCH
 
Presennol:      Cadeirydd:              H Hughes                                                                    
                                                       R Dalton                                 
                                                       R Davies          
                                                       G B Jones
                                                       A J Morris
                                                       D Pryce Jones                                                  
Yn bresennol:  Cynghorydd Sir:    R P Quant
                        Clerc:                      M Walker            
                                                       4 aelod o'r cyhoedd. 
 

YMDDIHEURIADAU

58.  Y Cynghorwyr C Bainbridge, M Griffiths a D Tweedy. Mae'r Cyng. M Griffiths wedi gofyn i'r Cyngor gymeradwyo ei habsenoldeb am 6 mis arall wrth iddi wella o'i salwch diweddar. Y cynigydd oedd y Cyng. Hughes a'r eilydd oedd y Cyng. Bryn Jones. Pleidleisiodd pob aelod a oedd yn bresennol o blaid estyn ei habsenoldeb yn unol â'r cais. Ni chaiff y Cyng. J James wasanaethu fel Cynghorydd mwyach am nad yw wedi bod yn bresennol yng nghyfarfodydd y Cyngor ers chwe mis.

CYFRANOGIAD Y CYHOEDD

59.  Roedd yn destun siom i Mrs Andrea Hughes nad oedd yr arwyddion a osodwyd gan Gyngor Sir Ceredigion i groesawu ymwelwyr yn ôl i'r Sir yn sôn dim am y rheol 2 fetr. Awgrymodd fod pob awdurdod yn cydweithio i sicrhau cysondeb.  Dywedodd y Cyng. Quant y byddai'n ymchwilio i gael sticeri sy'n sôn am gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr i'w rhoi ar yr arwyddion presennol.

DATGAN BUDDIANNAU

60. Atgoffwyd y Cynghorwyr i ddatgan buddiant dan unrhyw faterion perthnasol a allai godi yn ystod y cyfarfod. 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL

61. Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion y cyfarfod misol a gynhaliwyd ar 3 Awst 2020. Y cynigydd oedd y Cyng. Pryce Jones a'r eilydd oedd y Cyng. Morris. Pleidleisiodd yr Aelodau yn unfrydol o blaid y cynnig.

MATERION YN CODI

62.  SAFLEOEDD BWS.  Cofnod 50. Mae Phil Dalton wedi cwblhau'r gwaith i atgyweirio'r safle bws ger Cambrian Terrace.

63.  CAMERÂU CYLCH CYFYNG - Y Prif Faes Parcio.  Cofnod 53. Cadarnhaodd y Cyng. Hughes ei fod wedi gosod camera dros dro yn y maes parcio.

GOHEBIAETH

64.    Y Coronafeirws.  Diweddariadau rheolaidd a gwybodaeth oddi wrth Un Llais Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion. 

65.  Un Llais Cymru.  Cynghorau Tref a Chymuned yn colli incwm.

Yr arwyddion meysydd chwarae sydd eisoes yn cael eu defnyddio gan Gyngor Cymuned Castell Caereinion.

Y canllawiau Arferion Gorau y mae Un Llais Cymru yn bwriadu eu defnyddio dros y misoedd nesaf.

Manylion a dyddiadau cyrsiau hyfforddi drwy gyfrwng gweminarau.

Cylchlythyr Datgarboneiddio mis Awst 2020.

Rhybuddion Heddlu Dyfed Powys ynglŷn â thwyll a sut i'ch amddiffyn eich hun rhag gwe-rwydo.

Canllawiau i Gynghorau ar gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Cefnogaeth i'r sector treftadaeth yng Nghymru.

66.  Llywodraeth Cymru.  Manylion yr ymgynghoriadau a gynhelir ar hyn o bryd a rhifyn mis Awst o fwletin Cyfoeth Naturiol Cymru.

67.  Cyngor Sir Ceredigion.  Manylion enillydd Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y cyfyngiadau symud yng Nghymru.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i geisio denu prentisiaid.

Mae Ceredigion wedi'i dewis ar gyfer cynllun peilot band eang ffeibr.

Mae Amgueddfa Ceredigion wedi derbyn grant drwy Art Fund i gynnal arddangosfa gwiltiau.

Mae'r Hwb ym Mhenparcau wedi'i goroni'n Bencampwyr Bwganod Brain Cymru.

Llongyfarchwyd disgyblion Ceredigion ar eu canlyniadau TGAU.

68.  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae rhifyn haf 2020 o'u cylchgrawn ar gael ar-lein.

69.  Llinell Amser Morglawdd y Borth.   Cynnig gan Robert Davies i gael llinell amser newid hinsawdd ar darmac eithaf newydd y morglawdd. Nid oedd gan y Cynghorwyr wrthwynebiad ac roeddent yn llawn gefnogol o'r prosiect. Cynigiodd y Cyng. Bryn Jones bod y Cyngor yn anfon llythyr ato i'w gefnogi. Eiliwyd y cynnig gan y Cyng. Morris. Pleidleisiodd yr Aelodau yn unfrydol o blaid y cynnig.

70.  Safle Amwynder Dinesig.  Cais oddi wrth adeiladwr lleol a oedd yn gofyn a oedd y safle amwynder dinesig ar gael i'w rentu/ei rentu ar brydles neu efallai ei brynu er mwyn storio cyfarpar a deunyddiau. Datganodd y Cyng. Bryn Jones fuddiant a chytunwyd i ohirio'r eitem tan ddiwedd y cyfarfod ar ôl i'r Cyng. Bryn Jones adael. Gofynnwyd i'r Clerc ymateb i'r cais drwy nodi fod ganddynt brydles dymor hir â Chyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd.

71.  Came & Co.  Rhaid adnewyddu polisi yswiriant y Cyngor ym mlwyddyn olaf y cytundeb tymor hir. Y premiwm ar gyfer 2020/21 yw £1551.70. Penderfynodd yr Aelodau dalu'r premiwm.

72.  Y Gronfa Uwchraddio Band Eang.  Mae Ceredigion wedi'i dewis i fod yn rhan o'r cynllun peilot band eang.

73.  Cyfoeth Naturiol Cymru.  Datganiad i'r wasg sy'n ymwneud â gwaith hanfodol ar gynefinoedd prin yng nghorsydd Ceredigion.

74.  Parthau Diogel y Borth.  Ateb oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion i'r e-bost a anfonodd y Clerc ato i fynegi siom y Cyngor nad oedd modd i Gyngor Sir Ceredigion gyflwyno Parthau Diogel yn y Borth. Cytunodd yr Aelodau y dylid cynnal cyfarfod i drafod mesurau diogelwch i'r dyfodol, a gofynnwyd i'r Clerc drefnu dyddiad ac amser addas i gwrdd â chynrychiolwyr Cyngor Sir Ceredigion.

75.  Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol.  Mae'r Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol wedi cytuno i dalu graddfeydd cyflog newydd ar gyfer 2020-21. Byddant yn dod i rym am 1 Ebrill 2020. Mae Cyflog y Clerc, sy'n seiliedig ar Bwynt 5 ar y Golofn Gyflog (SCPF, a adwaenwyd gynt fel SCP15), wedi codi o £9.77 yr awr i £10.04 yw awr.

76.  Clerk & Councils Direct.  Rhifyn mis Medi o'r cylchgrawn.

77.  Hysbysfyrddau.  Rhaid trwsio hysbysfyrddau'r pentref neu gael rhai newydd am fod y pren yn dechrau pydru ac mae'r drws ar y bwrdd ger Cae Gwylan wedi dod yn rhydd yn llwyr o'i golynnau. Cytunwyd i ofyn i MR Rob Hunt roi dyfynbris am y gwaith atgyweirio.

CYFRIFON

78. Balans y Cyfrifon ar 13 Awst 2020

      Nationwide                                                                                        30148.85
      Cyfri Cymunedol                                                                               16450.74
      Cyfri Busnes Dim Rhybudd                                                              15340.46
      Cyfrif Adnau                                                                                        3668.83

79. Incwm 

      Dim.              

80. Gwariant - Penderfynodd yr Aelodau dalu'r canlynol:
      Came and Company – yswiriant                                                                                  £1551.70                                                                          
      Hugh Hughes - camera dros dro 12.99, clo cap 28.44, bollt 3.79                                   £45.22                                                     
      M Walker - cyflog £592.60 (codiad cyflog o 27c yr awr wedi'i ôl-ddyddio
      i 1/4/20), costau swyddfa 7.99                                                                                        £600.59
                  
      Heledd Davies – cyfieithu cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chofnodion
      mis Awst                                                                                                                            £143.05
      Y cynigydd oedd y Cyng. Bryn Jones a'r eilydd oedd y Cyng. Pryce Jones. Pleidleisiodd yr Aelodau        i gyd o blaid y cynnig.

 CYNLLUNIO

81.  Cais am Ganiatâd Cynllunio Llawn.

A200580.  Balwster gwydr arfaethedig i greu balconi newydd dros do fflat presennol. 2 Beach Cottage, Ffordd Clarach, y Borth. Daeth copi o lythyr o wrthwynebiad oddi wrth eiddo cyfagos ar Lôn Brynowen i law'r Clerc ar gyfer sylw bob Aelod cyn y cyfarfod. Credwn fod awdurdod wedi'i ddirprwyo i'r Cyng. Ray Quant wrthod y cais.

Cais cynllunio amlinellol am ddatblygiadau preswyl ar gyfer 15 annedd. Cadwyd yr holl faterion yn ôl ac eithrio Mynediad a Chynllun ar dir yn Lôn Gwastad, y Borth. Croesawodd yr Aelodau y cais hwn. Fodd bynnag, roedd dŵr wyneb a gallu'r garthffos i ymdopi yn achosi pryder. Mae'r rhain, ynghyd â'r draenio, y fynedfa i'r eiddo a'r allanfa, oll yn faterion i Gyfoeth Naturiol Cymru.

A200589.  Codi 2 gaban pren. Animalarium, Ynys Fergi, y Borth. Trafododd yr Aelodau y cais hwn am beth amser a chynhaliwyd pleidlais i weld pwy oedd o blaid y cynnig a phwy oedd yn ei erbyn. Pleidleisiodd un Aelod o'i blaid a 4 aelod yn ei erbyn. Cytunwyd i anfon y sylwadau canlynol: Mae gan Gyngor Cymuned y Borth bryderon difrifol ynglŷn â safle arfaethedig yr adeiladau. Bydd y datblygiad yn gweld cefn gwlad agored, sy'n ymylu ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a'r Biosffer, yn cael ei lyncu ymhellach gan waith adeiladu. Barn y Cyngor yw nad yw'r tir ei hun yn addas i ddatblygu tai arno.

Cŵn
 
82.  Gofynnwyd i'r Clerc gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion am ddiweddariad yn dilyn ei neges e-bost. Canmolodd y Cyng. Pryce Jones wylwyr y glannau am eu gwaith rhagorol yn hysbysu ymwelwyr i beidio â mynd â'u cŵn ar y traeth. Cytunwyd y dylai'r Cyngor anfon llythyr i ddiolch iddynt ac y dylid anfon copi o'r llythyr hwnnw at y Cambrian News hefyd. Mae'r testun ar rai arwyddion sy'n ymwneud â chŵn wedi pylu ac mae'n bosib y bydd angen arwyddion newydd erbyn y flwyddyn nesaf. Gall y Cyng. Dalton gael 6 o arwyddion gwahardd cŵn gwydn ar gyfer y caeau chwarae. Y pris fydd £46.08.
 
Maes Chwarae
 
83.  Yn ei habsenoldeb, gofynnodd y Cyng. Bainbridge i'r Clerc hysbysu'r Aelodau fod Kompan yn bwriadu gosod cyfarpar newydd yn y maes chwarae dros yr ychydig wythnosau nesaf ac y byddai'r lle ynghau yn ystod y cyfnod hwnnw am resymau diogelwch
 
Y PARC CYCHOD
 
84.  Mae'r Clerc wedi cael dyfynbris oddi wrth Redesigns am 4 arwydd maint A4 (2 arwydd Gymraeg a 2 arwydd Saesneg) ynghyd â'r holl osodiadau a'r ffitiadau ar gyfer y parc cychod. Derbyniodd y Cyngor y dyfynbris am £427.68 gan gynnwys TAW.
 
CADW PELLTER CYMDEITHASOL AR STRYD FAWR Y BORTH
 
85.  Mae arwyddion cadw pellter cymdeithasol wedi'u gosod ar hyd y stryd fawr. Cafwyd croeso mawr i hyn gan nad oedd modd gweithredu'r Parthau Diogel ar hyd y brif stryd. Yn sgil llythyr o gŵyn, cytunwyd hefyd i osod arwydd ar safle maes parcio'r hen neuadd (gweler Cofnod 41), ond bydd ni fydd y mesurau hyn yn dod i rym tan y flwyddyn nesaf. 
 
Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
 
86.  Mae'r Cynghorwyr Bainbridge a Hughes ill dau yn weinyddwyr tudalen Facebook y Cyngor Cymuned ac awgrymwyd y dylid cael o leiaf ddau weinyddwr ar bob adeg.
                                                    
MATERION Y CADEIRYDD
 
87.  Mae'r Cyng. Hughes yn pryderu ynglŷn ag effaith bosib llifogydd ar y ffordd i mewn i'r Borth ar ôl i ochr ddwyreiniol cefnen yr afon dorri. Dywedodd y Cyng. Quant y byddai'n ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol Cymru. Diolchodd y Cyng. Hughes i Mr Rob Hunt am atgyweirio'r ddwy fainc. Diolchwyd hefyd i Phil ac i Rona Dalton am wneud y gwaith atgyweirio ar y safleoedd bws.
 
CYFRIFOLDEBAU'R CYNGHORWYR
 
88.  Hysbysodd y Cyng. Dalton yr Aelodau fod y banc poteli yn llawn a bod gwastraff gwyrdd wedi'i ollwng ar y safle.
Diolchodd y Cyng. Morris i'r Cyng. Dalton am ei gwaith caled. Gadawodd y Cyng. Bryn Jones y cyfarfod ar yr adeg hon.
 
ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR
 
89.  Soniodd y Cyng. Quant am y ffigurau diweddaraf a'r newyddion ynglŷn â COVID-19. Mae'r Parthau Diogel wedi gweithio'n dda a byddant yn dal mewn grym tan hanner tymor. Bydd mesurau wedi'u cyflwyno erbyn i fyfyrwyr o dramor gyrraedd y Brifysgol. Bydd Swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion ynghau tan ddiwedd 2020 ac eithrio Adran y Gwasanaethau Etholiadol ac un neu ddwy adran arall. Nid oes bwriad i agor y Canolfannau Dydd ar hyn o bryd. Mae'r Gwasanaeth Gwaed yn dod i Neuadd Gymunedol y Borth ym mis Hydref. Mae'r Cyng. Quant yn gobeithio cwrdd â'r ymgynghorwyr cyn y cyfarfod misol nesaf i drafod Cam 3 yr amddiffynfa fôr. Bydd CAVO yn cynnal eu cyfarfod nesaf ar y 9fed o Fedi. Mae'r Cyng. Quant hefyd yn gobeithio cynnal cyfarfod â'r Adran Briffyrdd i drafod y draeniau yn y Borth.
 
Y CYFARFOD NESAF A'R MATERION I'W CYNNWYS AR YR AGENDA
 
90.  Gan nad oedd rhagor o faterion i’w trafod, daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben am 9.10pm. Ymhlith yr eitemau ar agenda'r cyfarfod nesaf a gynhelir nos Lun, 5 Hydref 2020 fydd Cyflenwadau yn rhan o'r Ymateb Brys, y Parc Cychod, Cŵn, y Maes Chwarae a Chadw Pellter Cymdeithasol. Cysylltwch â'r Clerc os ydych am ychwanegu eitemau eraill at yr agenda. Bydd y Cyng. Hughes yn anfon dolen at bawb cyn y cyfarfod.                                                                        
 • Hits: 1248